ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkoren gäller endast i den mån annan överenskommelse ej träffats, endast försäljning till företag, samhällsorganisationer, förening, samfällighet mm. ej privatperson. 1. OFFERT Offert gäller en (1) månad från offertdatum. Om köparen vidtar uteslutningar eller andra ändringar i offerten förbehåller sig säljaren rätten att lämna ny offert. 2. ORDERERKÄNNANDE Anmärkning mot ordererkännande skall, för att vara giltigt, framställas inom åtta (8) dagar från mottagandet. 3. PRISER Priser gäller netto i svenska kronor. Varuskatt tillkommer. Säljaren reserverar sig för mellankommande prishöjningar utanför säljarens kontroll. Kostnader för frakt och försäkring samt speciella transportemballage betalas av köparen. 4. BETALNINGSVILLKOR Betalningstiden utgör högst trettio (30) dagar från fakturadatum efter sedvanlig kreditprövning. Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta. För order under 250:- debiteras som regel en expeditionsavgift. Betalningstiden för levererat gods gäller även vid delleveranser. 5. LEVERANSTID Leveranstid efter överenskommelse. Krig, eldsvåda eller annan force majeure, arbetsinställelse, brist på arbetskraft, råvarubrist, åtgärder från myndighets sida eller andra omständigheter, som förorsakar rubbning av driften och vilka säljaren inte bort förutse eller kunnat förhindra, berättigar till nödig förlängning av leveranstiden. Detsamma gäller vid fel i leverans från underleverantör och vid försening av leverans till följd av omständighet, som avses i denna punkt. Om inträffad omständighet är av beskaffenhet att omöjliggöra eller i väsentlig mån försvåra eller fördyra leveransens fullgörande, är säljaren befriad från att fullgöra densamma. För leverans, som med anledning av vad nu sagts försenats eller uteblivit, fritager sig säljaren från skadeståndsansvar. Köparen ansvarar för att levererad vara förvaras på riktigt sätt. Emballage återtages endast om detta angivits i ordererkännandet. 6. REKLAMATION Köparen skall kontrollera levererad vara omedelbart efter mottagandet. Anmärk på fraktsedeln om något är skadat eller saknats. Transportskada skall inom sju (7) dagar efter mottagandet anmälas till transportör. Andra anmärkningar på levererat gods skall inom fjorton (14) dagar skriftligen meddelas säljaren efter mottagandet. 7. RETUR Levererad vara får inte returneras utan säljarens godkännande. Vid retur skall alltid frakt och försäkring betalas av köparen. Efterkrav accepteras ej. Köparen ansvarar för att varan returneras i mottaget skick. 8. MONTERING Har säljaren åtagit sig montering åligger det köparen att tillse • att uppgjord byggnadsplan tidsmässigt hålles, • att fullgoda lagerlokaler står till förfogande på arbetsplatsen, • att tillfarter och eventuella hissar utan hinder kan disponeras, • att erforderlig elkraft och belysning fi nns i berörda lokaler, samt • att andra arbeten inte hindrar eller försvårar monteringen. Montering och inkoppling av starkströms- och VVS-enheter ingår inte i säljarens åtaganden. Skulle leverans eller montering förhindras p.g.a. att köparen inte iakttagit ovanstående, äger säljaren rätt att debitera härigenom uppkomna merkostnader. Vidare äger säljaren rätt till skälig förlängning av leveransoch installationstid. Avviker lokalen/platsen från uppgifter i erhållna handlingar på sådant sätt att installation/montering försvåras eller fördyras, äger säljaren rätt att debitera kostnaderna härför på löpande räkning. Avvikelser från överenskommen monteringsplan skall bekräftas skriftligen. Vid fullgod eller avbruten montering skall köparen besiktiga det utförda arbetet. Eventuella erinringar skall omedelbart framföras och därefter skriftligen bekräftas. Om köparen själv svarar för installation/montering ansvarar han också för skada på levererad vara som uppkommer p.g.a. felaktig installation/montering. Köparen ansvarar för stöld och skador, som under monteringstiden drabbar levererad vara. Ovanstående villkor gäller i tillämpade delar även när säljaren endast ansvarar för uppackning av levererad vara. 9. GARANTI Lek & Fritid lämnar garanti för material och fabrikationsfel. Garantin innebär att vi levererar nya delar/detaljer för utbyte eller reparerar produkten, härutöver utges ingen ersättning. Garantitider • HPL, Högtryckslaminat 10 år • Bärande detaljer 5 år • Övriga produkter/detaljer 1 år Tiden för garanti räknas alltid från leveransdatum. Garantin förutsätter att produkten är monterad och underhållen enligt anvisningar. Vid garantianspråk skall alltid inköpsverifi kation, faktura eller kvitto uppvisas. Garantin omfattar inte slitage, onormal förslitning, åverkan, eller ytbehandling. 10. PÅSEENDELEVERANS Vara som efter överenskommelse översänds för påseende anses beställd och debiteras om den inte returneras inom av säljaren angiven tid som räknas från leveransdagen. Köparen svarar för varan under påseendetiden och bestrider alla kostnader för emballage, frakt och försäkring. 11. MODELLÄNDRING Säljaren förbehåller sig rätten till ändringar av modeller och konstruktioner.                      12. ÄGANDERÄTT Förslag, konstruktioner, ritningar och övriga offerthandlingar är säljarens egendom. Köparen äger ej rätt att utan säljarens skriftliga tillstånd utnyttja eller delge tredje man sådana handlingar. Levererade varor förblir säljarens egendom intill full betalning erlagts. 13. SÄKERHET Kostnader för eventuella bankgarantier betalas av köparen. 14. SKILJEDOM Tvist om tolkning av dessa villkor får inte dragas inför domstol utan skall hänskjutas till slutligt avgörande enligt gällande svensk lag om skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Kalix